Atles de
Patologies
de Materials

ESPAÑOL |  ENGLISH  |  CATALÀ
CERCA AVANÇADA
CERCA AVANÇADA
CERCA PER PARAULA
CERCA PER PARAULA

GLOSSARI

GLOSSARI

Aglutinant mineral

Material de composició mineral que quan endureix serveix per unir parts soltes o diferents components d'una barreja. També conglomerant.


Alumini

Metall molt abundant en l'escorça terrestre, es troba en el caolí, l'argila, l'alúmina i la bauxita. És lleuger, tenaç, dúctil i mal·leable. Posseeix color i lluentor similars als de la plata.


Argila

Terra finament dividida, constituïda per agregats de silicats d'alumini hidratats de coloracions diverses segons les impureses que conté.


Asta

Prolongació òssia coberta per una capa epidèrmica o per una beina dura i consistent que tenen alguns animals a la regió frontal.


Bambú

Planta de la família de les Gramíneas, originària de l'Índia, amb tija llenyosa que arriba a més de 20 m d'altura. Les canyes, encara que lleugeres, són molt resistents, i s'empren en la construcció de cases i en la fabricació de mobles, armes, instruments, atuells i altres objectes.


Brillant

Qualitat d'un cos que emet o reflecteix llum.


Calç

Òxid de calci. Substància alcalina de color blanc o blanc-grisenc. En contacte amb l'aigua, s'hidrata o "apaga", amb despreniment de calor. Barrejada amb sorra forma l'argamassa o morter de calç.


Cartró

Conjunt de diverses fulles superposades de pasta de paper que, en estat humit, s'adhereixen unes a altres per compressió i s'assequen per evaporació.


Ciment

Barreja formada d'argila i materials calcaris, sotmesa a cocció i molt finament mòlta que, barrejada al seu torn amb aigua, solidifica i endureix.


Ceràmica cuita

Terracota. És l'argila modelada i endurida al forn, fonament dels treballs de ceràmica, utilitzada tant per a recipients, com per a la realització d'escultures i decoració arquitectònica.


Ceràmica crua

Argila no cuita, assecada al sol


Cobri

Metall abundant en l'escorça terrestre. Es troba natiu o, més correntment, en forma de sulfur. És de color vermell marró, brillant, mal·leable i excel·lent conductor de la calor i l'electricitat. Forma aliatges com el llautó o el bronze, i s'usa en la indústria elèctrica, així com per fabricar filferro, monedes i utensilis diversos.


Suro

Teixit vegetal que es pot trobar a la zona perifèrica del tronc, branques i arrels d'alguns arbres, sent el de major qualitat el de la surera. El principal component del suro és la suberina.


Cuir

Pell, que cobreix la carn dels animals, després de ser adobada i preparada per a diferents usos.


Cos

La part de la massa material d'un objecte.


Dipòsit

Material que s'hi hagi just en la superfície d'un objecte, el qual no té la seva mateixa composició o prové d'una font externa.


Elastòmer

Grup de polímers que mostren un comportament elàstic (gomes). A temperatura ambient les gomes són relativament toves i deformables. Ex: cautxú, cautxús de silicona…


Esmalt

Vernís vitri que per mitjà de la fusió s'adhereix a la porcellana, pisa, metalls i altres materials.


Estany

Metall escàs en l'escorça terrestre que es troba en la cassiterita en forma de diòxid. De color i lluentor semblant a la plata. És dur, dúctil i mal·leable. S'empra per recobrir i protegir altres metalls. Aliat amb el coure forma el bronze.


Fissura

Petita esquerda que es produeix en un objecte.


Gres

Pasta composta ordinàriament d'argila i sorra de quars que serveix en terrisseria per fabricar diversos objectes que, cuits a temperatures molt elevades, són resistents, impermeables i refractaris.


Ferro

Metall molt abundant en l'escorça terrestre, es troba en la hematites, la magnetita i la limonita. És de color negre llustrós o gris blavós, dúctil, mal·leable i molt tenaç. S'oxida al contacte amb l'aire i té propietats ferromagnètiques. Aliat amb el carboni forma acers i foses.


Os

Cadascuna de les peces dures que formen l'esquelet dels vertebrats. Part dura i compacta en el centre d'alguns fruits, com l'oliva, la guinda, el préssec, etc., en la qual es conté la llavor.


Fusta tova

Fusta lleugera d'arbres pertanyents al grup de les coníferes, fulla perenne. Ex: pi, avet…


Fusta dura

Fustes massisses, d'alta qualitat, que procedeixen d'arbres de fulla caduca amb creixement lent, per la qual cosa són més denses. Ex: roure.


Ivori

Matèria dura, compacta i blanca de la qual estan formats principalment les dents dels vertebrats. En la indústria s'utilitza el dels ullals dels elefants per a la fabricació de nombrosos objectes.


Morter

Massa constituïda per sorra, conglomerat i aigua, que pot contenir, a més, algun additiu.


Níquel

Metall escàs en l'escorça terrestre. Es troba nadiu en meteorits i, combinat amb sofre i arsènic, en diversos minerals. De color i lluentor semblant a la plata, és dur, tenaç i resistent a la corrosió. S'usa en el recobriment de superfícies (niquelat) i aliat, per fabricar monedes i acers inoxidables.


Opac

Qualitat d'un cos que impedeix el pas de la llum.


Oro

Metall, escàs en l'escorça terrestre, que es troba natiu i molt dispers. De color groc brillant i poc reactiu, és el més dúctil i mal·leable dels metalls. És molt bon conductor de la calor i l'electricitat. S'usa com a metall preciós en joieria i en la fabricació de monedes.


Paper

Fulla prima feta amb pasta de fibres vegetals obtingudes de draps, fusta, palla, etc., mòltes, blanquejades i diluïdes en aigua, que es fa assecar i endurir per processos especials.


Papir

Làmina elaborada a partir de la tija de la planta de papir. Originària d'orient, l'empraven els antics egipcis per escriure en ella.


Pergamí

Pell del cap de bestiar, neteja del velló o del pèl, rasa, adobada i estirada, que serveix per escriure en ella, per folrar llibres o per a altres usos.


Pedra preciosa

És un mineral, roca o material petrificat que en ser tallat i polit es pot usar en joieria.


Plata

Metall escàs en l'escorça terrestre, es troba natiu, en grans o vetes i en alguns minerals. És de color blanc, brillant, molt dúctil i mal·leable, a més de molt bon conductor de la calor i l'electricitat. S'usa en la fabricació d'utensilis, monedes i en joieria.


Plom

Metall escàs en l'escorça terrestre, es troba en la galena, la anglesita i la cerusita. És de color gris blavós, dúctil, pesat, mal·leable i molt tou.


Polímer termostable

Polímer infusible i insoluble. No s'altera fàcilment per l'acció de la calor. Bona resistència a l'impacte, als dissolvents, a la permeació de gasos i a les temperatures extremes. Mostra dificultat de processament, necessitat del guarit, caràcter trencadís del material (fràgil). Ex. : baquelita, urea-formaldehid, melamina, poliuretà, resines epoxi...


Polímer termoplàstic

Polímer que a temperatura elevada és plàstic o deformable, es fon quan s'escalfa i s'endureix en un estat vitri quan es refreda prou. Ex.: polietilè (PE), polipropilè (PP), poliestirè (PS), polimetilmetacrilat (PMMA), policlorur de vinil (PVC), politereftalat d'etilè (PET), tefló (o politetrafluoretilè, PTFE), niló (un tipus de poliamida), nitrat de cel·lulosa, acetat de cel·lulosa...


Porcellana

Pisa fina, transparent, clara i llustrosa, inventada a Xina i imitada a Europa.


Refractaris

Material que resisteix l'acció del foc sense alterar-se.


Roca ígnia

Roques procedents de la massa en fusió existent a l'interior de la Terra. Ex.: basalt, granit…


Roca metamòrfica

Roques que es formen a partir d'altres roques mitjançant un procés anomenat metamorfisme (pressió i temperatura).


Roca sedimentària

Roques que es formen per acumulació de sediments que, sotmesos a processos físics i químics (diagènesis), donen lloc a materials més o menys consolidats de certa consistència. Ex.: calcita, arenisca...


Superfície

Límit d'un cos, que ho separa i distingeix del que no és ell mateix.


Tèxtil

Pertanyent o relatiu als teixits. Matèria capaç de reduir-se a fils i ser teixida.


Textura compacta

Textura atapeïda, densa, poc porosa.


Textura quarteada

Textura esquerdada, finament separada, dividida en petits segments.


Textura descohesionada

Material solt, amb poca unió, disgregat.


Transparent

Dit d'un cos a través del com poden veure's els objectes clarament.


Translúcit

Dit d'un cos que deixa passar la llum, però que no deixa veure nítidament els objectes.


Vidriat

Fang o pisa recobert amb vernís vitri.


Vidre

Material dur, fràgil, brillant i translucit, sovint transparent. S'obté a partir de la fusió de tres matèries bàsiques: un vitrificant (sílice), un fundent (sodi / potassi) i un estabilitzant (calci). És el primer material de síntesi fabricat per l'home. En la naturalesa trobem vidres naturals com l'obsidiana, roca volcànica apreciada i usada en l'antiguitat.


Vidre de motlle

Tècnica de fabricació de peces de vidre. S'obté de la cocció de vidre triturat dins d'un motlle senzill, d'una sola peça, o bé doble. Aquesta tècnica és coneguda des de l'edat del Bronze.


Vidre industrial

??


Vidre bufat

Tècnica de fabricació d'objectes de vidre mitjançant la creació de bombolles en el vidre fos.


Guix

Sulfat de calci hidratat, compacte o terrós, generalment blanc, tenaç i tou (es ratlla amb l'ungla). Deshidratat per l'acció del foc i mòlt, té la propietat d'endurir-se ràpidament quan es pasta amb aigua. S'empra en la construcció i en l'escultura.


Zinc

Metall abundant en l'escorça terrestre. Es troba en forma de sulfur, carbonat o silicat. De color blanc, brillant i tou, s'usa en la fabricació de piles elèctriques, per formar aliatges com el llautó i per galvanitzar el ferro i l'acer.


cetec iqs uab tecnio gemat unnim la caja que suma
Copyright © 2011. Atles de Patologies de Materials
Via Augusta, 390, 08017 Barcelona (Spain) Tel.: +34 932 672 000.
Última actualización: Febrero 2018